Campus Security
COVID-19

Di động quốc tế online, ngành Đông Nam Á tham gia lớp học online của Trinity University of Asia

Date:2021/11/24

Đại học Chang Jung nhành Đông Nam Á từ năm 2018, cùng với Trinity University of Asia hợp tác, cung cấp học sinh của ngành đến đại học để học tập một học kỳ, năm nay bởi vì ảnh hưởng của dịch, đổi thành học online, giúp cho sinh viên vẫn có thể nhận được giáo dục quốc tế, tăng cường  năng lực tiếng anh và trao đổi văn hóa. Năm nay tất cả có 15 sinh viên đăng kí khóa học online này, thông qua mạng có thể cùng sinh viên Trinity University of Asia cung một lớp học.

Gotop Top