Campus Security
COVID-19

President


Lý Vĩnh Long

Hiệu trưởng

Đại học Trường Vinh

Điện thoại: +886-6-2785-123 ext. 1010
E-mail : alexlee@mail.cjcu.edu.tw

 • Chứng chỉ
  • Tiến sĩ Khoa Kinh tế Đất đai, trường Đại học Quốc gia Cheng Chi.
 • Kinh nghiệm việc làm
  • Phó Hiệu trưởng (02/2011 – 07/2013)
  • Trưởng khoa Giáo dục Bền vững (02/2013 – 07/2013)
  • Trưởng khoa Nghiên cứu và Phát triển (08/2005 – 11/2007)
  • Trưởng khoa Giáo dục Hợp tác (12/2007 – 07/2013)
  • Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đất đai và Môi trường (08/2011 – 07/2013)
  • Trưởng khoa Hợp tác Sinh viên (07/2000 – 07/2003)
  • Trưởng phòng quản lý khoa Quản lý và Phát triển Đất đai (08/1996 – 07/2000)
 • Chuyên môn
  • Sử dụng và phát triển đất đai.
  • Phòng chống thiên tai và giao thông đô thị.
  • Đánh giá bất động sản.
  • Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý.
 • Hồ sơ điện tử của Hiệu trưởng
Gotop Top